تلاش برای پاسداری از میراث نصف جهان

پایگاه آگاهی رسانی ائتلاف حامیان میراث اصفهان

اخبار مترو اصفهان و اثرات آن بر میراث فرهنگی ایران زمین

 

 

 عبور مجدد خط مترو از خیابان چهار باغ عباسی

در اینجا بخوانید

 

اعتراض ایران دوستان به گذر مترو از چهارباغ اصفهان

در اینجا بخوانید

 

    پيام شما ()